ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs. 820.00 INR
1 سال
Rs. 840.00 INR
1 سال
Rs. 840.00 INR
1 سال
.asia
Rs. 2,760.00 INR
4 سال
N/A
Rs. 2,760.00 INR
4 سال
.biz
Rs. 720.00 INR
1 سال
Rs. 1,260.00 INR
1 سال
Rs. 720.00 INR
1 سال
.bz
Rs. 1,155.00 INR
1 سال
Rs. 1,155.00 INR
1 سال
Rs. 1,155.00 INR
1 سال
.ca
Rs. 761.92 INR
1 سال
Rs. 761.92 INR
1 سال
Rs. 761.92 INR
1 سال
.cc
Rs. 1,095.00 INR
1 سال
Rs. 1,095.00 INR
1 سال
Rs. 1,095.00 INR
1 سال
.cn
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
.co

سال
N/A
N/A
.de
Rs. 515.27 INR
1 سال
Rs. 515.27 INR
1 سال
Rs. 515.27 INR
1 سال
.es
Rs. 528.72 INR
1 سال
Rs. 528.72 INR
1 سال
Rs. 528.72 INR
1 سال
.eu
Rs. 582.54 INR
1 سال
N/A
Rs. 582.54 INR
1 سال
.in
Rs. 840.00 INR
1 سال
Rs. 840.00 INR
1 سال
Rs. 840.00 INR
1 سال
.nl
Rs. 549.00 INR
1 سال
Rs. 549.00 INR
1 سال
Rs. 549.00 INR
1 سال
.mobi
Rs. 1,793.80 INR
1 سال
Rs. 1,793.80 INR
1 سال
Rs. 1,793.80 INR
1 سال
.net
Rs. 695.00 INR
1 سال
Rs. 595.00 INR
1 سال
Rs. 615.00 INR
1 سال
.pro
Rs. 805.00 INR
1 سال
Rs. 805.00 INR
1 سال
Rs. 805.00 INR
1 سال
.ru
Rs. 288.83 INR
1 سال
N/A
Rs. 288.83 INR
1 سال
.tel
Rs. 5,336.55 INR
1 سال
Rs. 896.45 INR
1 سال
Rs. 896.45 INR
1 سال
.us
Rs. 1,165.08 INR
2 سال
Rs. 582.54 INR
1 سال
Rs. 582.54 INR
1 سال
.com.au
Rs. 1,728.00 INR
2 سال
N/A
Rs. 1,728.00 INR
2 سال
.com.co
Rs. 715.00 INR
1 سال
Rs. 715.00 INR
1 سال
Rs. 715.00 INR
1 سال
.nom.co
Rs. 715.00 INR
1 سال
Rs. 715.00 INR
1 سال
Rs. 715.00 INR
1 سال
.net.cn
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
.co.in
Rs. 820.00 INR
1 سال
Rs. 840.00 INR
1 سال
Rs. 840.00 INR
1 سال
.org.in
Rs. 739.00 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
.gen.in
Rs. 239.00 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
.co.uk
Rs. 907.51 INR
1 سال
N/A
Rs. 907.51 INR
1 سال
.me.uk
Rs. 425.00 INR
1 سال
N/A
Rs. 425.00 INR
1 سال
.net.nz
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
.com.ru
Rs. 288.83 INR
1 سال
N/A
Rs. 288.83 INR
1 سال
.org.ru
Rs. 288.83 INR
1 سال
N/A
Rs. 288.83 INR
1 سال
.eu.com
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
.gb.com
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
.qc.com
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
.br.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.gb.net
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.jpn.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.ru.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.se.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.uk.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.uy.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.cn.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.info
Rs. 900.00 INR
1 سال
Rs. 900.00 INR
1 سال
Rs. 900.00 INR
1 سال
.me
Rs. 1,445.00 INR
1 سال
Rs. 1,445.00 INR
1 سال
Rs. 1,445.00 INR
1 سال
.mn
Rs. 2,355.00 INR
1 سال
Rs. 2,355.00 INR
1 سال
Rs. 2,355.00 INR
1 سال
.name
Rs. 695.00 INR
1 سال
N/A
Rs. 695.00 INR
1 سال
.org
Rs. 990.00 INR
1 سال
Rs. 990.00 INR
1 سال
Rs. 990.00 INR
1 سال
.pw
Rs. 299.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
.sx
Rs. 1,895.00 INR
1 سال
Rs. 1,895.00 INR
1 سال
Rs. 1,895.00 INR
1 سال
.tv
Rs. 1,600.00 INR
1 سال
Rs. 1,600.00 INR
1 سال
Rs. 1,600.00 INR
1 سال
.ws
Rs. 1,320.00 INR
1 سال
Rs. 1,320.00 INR
1 سال
Rs. 1,320.00 INR
1 سال
.net.au
Rs. 1,728.00 INR
2 سال
N/A
Rs. 1,728.00 INR
2 سال
.net.co
Rs. 715.00 INR
1 سال
Rs. 715.00 INR
1 سال
Rs. 715.00 INR
1 سال
.com.cn
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
.org.cn
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
Rs. 475.00 INR
1 سال
.net.in
Rs. 239.00 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
.firm.in
Rs. 239.00 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
.ind.in
Rs. 239.00 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
Rs. 403.16 INR
1 سال
.org.uk
Rs. 907.51 INR
1 سال
N/A
Rs. 907.51 INR
1 سال
.org.nz
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
.co.nz
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
Rs. 2,690.70 INR
1 سال
.net.ru
Rs. 288.83 INR
1 سال
N/A
Rs. 288.83 INR
1 سال
.ae.org
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
.kr.com
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
.us.com
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
Rs. 1,569.13 INR
1 سال
.de.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.hu.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.no.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.sa.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.se.net
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.uk.net
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.za.com
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
Rs. 2,690.25 INR
1 سال
.in.net

سال
N/A
N/A
.xxx
Rs. 4,735.00 INR
1 سال
Rs. 4,735.00 INR
1 سال
Rs. 4,735.00 INR
1 سال
.com.de
Rs. 485.00 INR
1 سال
Rs. 485.00 INR
1 سال
Rs. 485.00 INR
1 سال
.live
Rs. 1,999.00 INR
1 سال
Rs. 1,999.00 INR
1 سال
Rs. 1,999.00 INR
1 سال
.xyz
Rs. 1,700.00 INR
1 سال
Rs. 1,700.00 INR
1 سال
Rs. 1,700.00 INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution